Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Sprawozdanie 2020

GMINA CZARNE

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,

tel. 598 332 079, fax: 598 332 353

www.czarne.pl email: ugczarne@czarne.pl

 

 

Walczymy z barszczem Sosnowskiego !!!

 

 

Sprawozdanie ze zwalczania Barszczu Sosnowskiego

Miasto i Gmina Czarne, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-8.S/3604/2020 z dnia 05.08.2020 roku, realizowało zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne- etap II Koszt kwalifikowany zadania wynosi 17 988,56 zł. Wysokość dotacji wynosiła 14.989,87 zł, co stanowi  83,33 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania:

Na wszystkich powierzchniach zostały przeprowadzone zabiegi wykaszanie mechaniczne 2 razy w roku ( 2,590ha ) przez okres od maja do sierpnia. Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników Barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego uległ zniszczeniu.

Projekt zakładał likwidację Barszczu Sosnowskiego w 2020 roku przez:

1) wykaszanie mechaniczne 2 razy w roku około ( 2,590 ha) w miesiącu V, VIII,

2) wykaszanie ręczne 2 razy w roku ( 1,00 ha) w miesiącu V, VIII,

3) mazakowanie ręczne przyrządami plecakowymi 2 razy w roku w miesiącu V, VIII,

Cele realizacji projektu był:

  1. zlikwidowanie populacji Barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 2,590 ha;

  2. zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności Barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;

  3. budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne.

  4. planowany efekt ekologiczny został osiągnięty zlikwidowano ponad 20% populacji Barszczu Sosnowskiego.

Planowany efekt ekologiczny został osiągnięty, ponieważ zlikwidowano ponad 20% populacji barszczu Sosnowskiego.

 

 

www.wfos.gdansk.pl

Polecamy