Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy C

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2021 roku

§ 1. 

Celem Programu jest:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie tym zwierzętom miejsca w schronisku,

2) Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, a także w uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych miotów,

3) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów.§ 2. 

1. Wykonawcami Programu są:

1) Gmina Czarne,

2) Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt ul. Igielska 24, 89-600 Chojnice, na podstawie

umowy podpisanej z Gminą Czarne,

3) Hotel dla zwierząt domowych „KAMIR” – Jaromierz 32, 77-300 Człuchów,

4) Placówki oświatowe, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych

i edukacyjnych,

5) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni wyznaczony przez Burmistrza

Czarnego pracownik Urzędu Miasta i Gminy.§ 3. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Czarne polega w szczególności na:

1) zapewnieniu miejsca w schronisku dla zwierząt, które posiada zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności, numer weterynaryjny nadany przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną zgodnie z miejscem prowadzonej działalności oraz spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11  marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ),

2) edukacji mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,

3) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych.§ 4.

 Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) zapewnienie dokarmiania, zapewnienie wody pitnej w miejscu ich przebywania przy udziale społecznych opiekunów,

2) ustalenie miejsca (budynków), w których przebywają koty wolno żyjące,

3) w miarę możliwości zapewnienie schronienia, w szczególności na okres zimowy,

4) powierzenie realizacji ww. zadań jednostkom pomocniczym Gminy oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi.§ 5. 

1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

a) Interwencyjne,

b) Okresowe.

2. Wyłapywaniem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do

których nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby odpowiedzialnej, pod

której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu

i bezpieczeństwu ludzi.

3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina Czarne podpisała umowę

z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników

Zwierząt w Chojnicach oraz Hotel dla zwierząt „KAMIR” – Jaromierz 32, 77-300 Człuchów.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, przy

całkowitym zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom.

5. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt żywych. Transport zapewnia schronisko

Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt w Chojnicach oraz z Hotelem dla

zwierząt domowych „KAMIR” – Jaromierz 32, 77-300 Człuchów.§ 6. 

1. Gmina Czarne realizuje sterylizację i  kastrację zwierząt na zasadach ustalonych ze

Schroniskiem:

1) zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii wskazanego przez Gminę,

2) zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli,

3) decyzję o sterylizacji i kastracji zwierząt, które trafiły do schroniska podejmuje lekarz weterynarii oraz kierownik schroniska.

4) bezdomne koty wychodzące na zewnątrz będące pod opieką właścicieli lub opiekunów zamieszkujących na terenie Gminy Czarne mogą zostać poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji. Zabiegi te wykonywane będą do czasu wyczerpania zarezerwowanych na ten cel środków budżetowych.§ 7. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

  1. Informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty – na portalach

społecznościowych, w mediach lokalnych oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach położonych w

Gminie Czarne.

2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.§ 8. 

Usypianie zwierząt:

  1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt

i w gabinecie weterynaryjnym w schronisku – wymagane jest humanitarne postępowanie pracownika

w stosunku do zwierzęcia,

2. Fakt uśpienia ślepych miotów w schronisku odnotowuje się w ewidencji zwierząt.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie

służby do tego przeznaczone .§ 9.

 1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczone zostaną w budynku gospodarczym przystosowanym

do przebywania zwierząt w miejscowości Czarne przy ul. Sarniak.

  1. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina Czarne podejmować będzie

starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt .§ 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

realizowane jest poprzez umowę z Przychodnią Weterynaryjną Anna, Józef Spieszny z siedzibą w 

Człuchowie przy ul. Sienkiewicza 1M, 77-300 Człuchów, mającym możliwość świadczenia usług

całodobowo.§ 11. 

Schronisko i hotel prowadzi czipowanie zwierząt wychodzących do adopcji.§ 12. 

  1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie w kwocie: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) ponosi Gmina Czarne i  środki te są zabezpieczone w budżecie na rok 2021.

  2. Wydatkowanie środków finansowych na realizację programu będzie odbywało się w sposób celowy

i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją programu.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) corocznie do 31 marca Rada gminy określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Pliki do pobrania 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2021 r.Wstęp:

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czarne dotyczyły projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2021 r.

 

Przebieg konsultacji:

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne iZarządzenia nr 0050.9.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Czarne  w 2021r.

 

Konsultacje odbyły się  w następującej formie:

1)    zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)    udostępnienie w  siedzibie Urzędu, pokój nr 16;

3)    umożliwienie mieszkańcom składania uwag, wniosków na formularzu zamieszczonym w formie elektronicznej na stronie Miasta i Gminy Czarne www.bip.czarne.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Konsultacje zostały przeprowadzone na terenie Gminy Czarne i były adresowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Czarne.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone w dniu 27.01.2021r. na stronie internetowej Gminy Czarne i na tablicy ogłoszeń.

Termin konsultacji ustalony został od 27.01.2021r. do 17.02.2021r.

Podsumowanie:

Konsultacje społeczne cieszyły się niewielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców. W wyniku ogłoszonych konsultacji do Urzędu Miasta i Gminy Czarne  nie wpłynął żaden formularz odnośnie konsultowanego projektu.

Plik do pobrania

 

 

Polecamy