Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne

 

 

Trwa rekrutacja do projektu „Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Gminę Rzeczenica w partnerstwie z Gminą Czarne.

            
Cel główny projektu:

Podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

Cele szczegółowe:

  • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących m.in. aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego trybu życia, m.in. poprzez edukację morską i żeglarską,

  • włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej i wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów,

  • promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej.

Projekt skierowany jest do grupy 192 uczniów i 9 nauczycieli Zespołu Szkół w Rzeczenicy i Szkół Podstawowych w Czarnem, Krzemieniewie i Wyczechach.

Projekt potrwa do 31.12.2022 r.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • zajęcia żeglarskie prowadzone przez instruktorów żeglarstwa,

  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu z tematyki morskiej i żeglarskiej,

  • wyjazdowe warsztaty edukacyjne do Akwarium Gdyńskiego,

  • obóz żeglarski,

  • zajęcia z doradztwa zawodowego (promocja zawodów morskich),

  • wsparcie dla nauczycieli: szkolenia z prowadzenia zajęć metodą projektu i szkolenia na stopień żeglarza jachtowego.

Trwałym efektem będzie poprawa warunków realizacji zajęć w 4 szkołach i wzrost kompetencji nauczycieli oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów i poprawa osiąganych przez nich wyników w nauce.

Wartość projektu: 334 595,00 zł, kwota dofinansowania: 327 365,25 zł.

 

Szczegółowe informacje w Biurze projektu: Urząd Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, tel. 59 833 17 22 wew. 26, e-mail: inwestycje@rzeczenica.pl i w Sekretariatach szkół.

 

Regulamin rekrutacji.pdf 

Polecamy