Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Informacja o możliwości wzięcia udziału w debacie.

Informacja o możliwości wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czarne za rok 2020 na XXXI sesji Rady Miejskiej w Czarnem w dniu 09 czerwca 2021 r. godz. 9:00 sala nr 5 Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki:

Raport o stanie Gminy Czarne za rok 2020

Polecamy