Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021

 

WSTĘP

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021, zwany dalej Programem, określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu, narkotyków oraz NSP (nowych substancji psychoaktywnych). Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Czarne, opiera się na systemowym i konsekwentnym wdrażaniu programów terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania te, odzwierciedla niniejszy Program, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy dotyczące uzależnień od napojów alkoholowych, narkotyków, NSP oraz przemocy związanej z uzależnieniem. Przy opracowaniu niniejszego Programu uwzględnione zostały także wskazówki wynikające z Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

AKTY PRAWA

 

Gmina na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.) uzyskała kompetencje do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej. Obowiązek uchwalania niniejszego Programu bezpośrednio wynika z art. 41 ww. ustawy.

W realizacji zadań zawartych w Programie szczególne zastosowanie mają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.);

 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057);

 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020 poz. 2050);

 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 z późn.zm.);

 5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2020 poz. 176);

 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn.zm.);

 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1086);

 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 1378);

 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn.zm.);

 10. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876);

 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 poz. 218 z poźn.zm.);

 12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2020 poz. 685);

 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209, poz. 1245);

 

DIAGNOZA PROBLEMU KONSUMPCJI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU NA TERENIE MIASTA I GMINY CZARNE

 

Bardzo ważne w planowaniu i realizacji działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest dokładne rozpoznawanie problemów na terenie miasta i gminy, zachowań związanych z konsumpcją napojów alkoholowych, struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego wywołanego uzależnieniem. Analiza wartości sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2016-2019 pokazuje wzrost w zakresie poziomu jego konsumpcji. Dotyczy to nadal w szczególności alkoholu niskoprocentowego oraz piwa (2016r. – 3.612.412,39zł, 2017 r. – 3.425.540,00zł, 2018r. – 3.608.931,81zł, 2019r. – 3.884.522,34zł.). Z roku na rok stosunkowo nadal wzrasta również wartość sprzedaży alkoholu powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) (2016r. – 456.147,38zł, 2017r.- 501.262,00zł, 2018r. – 493.430,04zł, 2019r. – 514.517,71zł), a także alkoholu powyżej 18% (2016r. – 2.598.345,23zł, 2017r. – 2.634.202,00zł, 2018r. – 2.590.908,53zł, 2019r. – 2.906.629,62zł.).

 

Rodzaj

alkoholu

Liczba zezwoleń

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

do 4,5% oraz piwo

7

5

12

10

powyżej 4,5% do 18%

6

5

11

10

powyżej 18%

6

5

7

10

Razem

19

15

30

30

 

Skalę problemów społecznych miasta i gminy Czarne związanych z nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców zobrazują poniżej przedstawione dane instytucji prowadzących działania w sferze przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnem (GKRPA)

 

Do jednego z głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Polskie ustawodawstwo mówi o zobowiązaniu do leczenia odwykowego, a więc nie ma to charakteru przymusu w sensie prawnym. Z prowadzonej ewidencji wynika, że w 2016 roku GKRPA zajmowała się 19 sprawami związanymi z nadużywaniem alkoholu. Łącznie do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowano 12 wniosków.

W 2017 roku GKRPA zajmowała się 35 sprawami związanymi z nadużywaniem alkoholu. Łącznie do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowano 4 nowe wnioski.

W 2018 roku GKRPA prowadziła 8 postepowań związanych z nadużywaniem alkoholu. Łącznie do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowano 2 wnioski.

W 2019 roku GKRPA prowadziła 12 postepowań związanych z nadużywaniem alkoholu.

 

2. Punkt Informacyjno-konsultacyjny w Czarnem

 

W 2016 roku w Punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 2 specjalistów psychoterapii uzależnień, 1 psycholog, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik). Udzielili oni łącznie 275- osobo/porad indywidualnych.

W 2017 roku w Punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 2 specjalistów psychoterapii uzależnień, 1 psycholog, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik). Udzielili oni łącznie 518- osobo/porad indywidualnych.

W 2018 roku w Punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 2 specjalistów psychoterapii uzależnień, 1 psycholog, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik). Udzielili oni łącznie 509- osobo/porad indywidualnych.

W 2019 roku w Punkcie pracowało łącznie 5 specjalistów: 2 specjalistów psychoterapii uzależnień, 1 psycholog, 1 certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 prawnik). Udzielili oni łącznie 341- osobo/porad indywidualnych.

 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

 

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem w ramach wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, często także dysfunkcyjnych, borykających się z różnorodnymi problemami.

Główne powody przyznania pomocy społecznej to:

 

Powód

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

III kwartay roku 2020

Rodziny

Osoby

Rodziny

Osoby

Rodziny

Osoby

Rodziny

Osoby

Niepełnosprawność

166

371

155

341

145

333

126

249

Bezrobocie

194

632

158

497

128

376

89

263

Ubóstwo

225

582

177

417

154

378

128

303

Długotrwała lub ciężka choroba

162

398

146

339

141

323

128

281

Bezdomność

9

9

7

7

9

9

8

8

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

48

201

44

163

32

117

32

116

Alkoholizm

23

46

29

48

30

58

28

45

Narkomania

0

0

3

7

1

1

5

5

Przemoc w rodzinie

6

25

10

43

6

26

3

14

 

CEL PROGRAMU

 

Nadużywanie napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych stanowi dziś bezsprzecznie jeden z poważniejszych problemów w naszym społeczeństwie. Szerzące się zjawisko alkoholizmu dotyka wielu mieszkańców kraju i nie respektuje płci, wieku ani statusu intelektualnego. Jego rozmiary i niszczycielskie działanie dają się obserwować wśród klientów pomocy społecznej. Gmina Czarne niestety nie jest wolna od problemu alkoholizmu.

Celem głównym Programu jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Czarne (w szczególności dzieci i młodzieży) na temat szkodliwości ich stosowania, a także ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego, będących następstwem spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

Realizacja powyższego celu przełoży się na zwiększenie jakości życia mieszkańców.

 

ADRESACI PROGRAMU

 

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Czarne dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy. Gminny Program zwraca szczególną uwagę na rodziny doświadczające przemocy. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowane są głównie do całych grup, w szczególności do dzieci i młodzieży, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych. Działania uprzedzające z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane są do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, narażone są na większe od przeciętnego niebezpieczeństwo wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami i przemocą. Działania powstrzymujące z zakresu profilaktyki wskazującej skierowane są do jednostek lub grup demonstrujących wczesne symptomy związane z uzależnieniem. Program adresowany jest także do osób pijących alkohol i używających narkotyków w sposób ryzykowny i szkodliwy; uzależnionych, którzy wymagają leczenia (działania terapeutycznokorekcyjne), utrzymujących abstynencję i współuzależnionych (działania wspierające).

 

Zgodnie z art. 41 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1986r. oraz zgodnie z art. 101 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gmin.

 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 

W ramach powyższych celów przyjmuje się do realizacji następujące działania:

 

Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

 

Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz osobom pijącym w sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Działania realizowane w ramach tego zadania będą miały ponadto na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze szkodliwego picia alkoholu i zażywania innych środków psychoaktywnych, poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych.

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. Współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych, poradniami zarówno w zakresie merytorycznym jak i w kierowaniu pacjentów na leczenie.

2. Wspieranie i finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym lub uzależnionych od innych środków odurzających lub substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin działającym przy ulicy Leśnej 4, 77-330 Czarne:

a) wynagrodzenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sekretarza Komisji, Członków Komisji,

b) finansowanie osób pełniących dyżury tj. terapeutów, psychologów, prawnika, osób pracujących w Punkcie w ramach realizacji gminnego programu.

c) finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Punktu tj. zakup materiałów informacyjnych, szkoleniowych, materiałów piśmiennych, pokrywanie kosztów energii, opału, wody, usług telekomunikacyjnych, itp.

3. Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od środków psychoaktywnych - psycholog, psychiatra.

4. Opłacanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia

odwykowego.

5. Prowadzenie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla młodzieży używającej ryzykownie napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych.

6. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy specjalistycznej.

7. Promocja usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe.

 

Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom, w których występują problemy uzależnień lub związane z przemocą - w formie poradnictwa, edukacji, pomocy specjalistycznej oraz terapii. Zadanie ma na celu podejmowanie działań sprzyjających poprawie funkcjonowania członków rodzin osób pijących alkohol albo używających środków psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie.

Rozwój działań i doskonalenie jakości pomocy udzielanej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem. Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz promocji zdrowego stylu życia, jak również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

Zadanie uwzględnia ponadto projekty mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy.

Szczególna uwaga skierowana będzie na udzielanie pomocy integrującej działania różnych instytucji w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Realizacja zadania będzie odbywać się w szczególności poprzez:

1. Podejmowanie działań interwencyjnych, mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania leczenia odwykowego.

2. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie: finansowanie osób pełniących dyżury rozmowy wspierające i motywujące do właściwego działania dla sprawców przemocy tj. terapeuta, psycholog, prawnik.

3. Podejmowanie interwencji wobec osób, co do których, istnieje podejrzenie, że są osobami doświadczającymi przemocy lub sprawcami przemocy w rodzinie.

4. Organizowanie i finansowanie szkoleń w zakresie procedury „Niebieska Karta" dla przedstawicieli różnych profesji: członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, policjantów, służby zdrowia i Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Wspieranie i konsekwentne wdrażanie procedur Niebieskiej Karty przez członków GKRPA, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, pedagogów szkolnych i pracowników służby zdrowia w przypadku przemocy domowej.

6. Wspieranie działań zmierzających do udzielania pomocy dzieciom i rodzinom z problemami wynikającymi z zażywania środków psychoaktywnych w szczególności w zakresie współpracy ze szkołami.

7. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych, poprzez upowszechnianie materiałów edukacyjnych w środowisku lokalnym.

8. Prowadzenie edukacji społecznej w zakresie zwiększenia świadomości na temat zjawiska przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

 

Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

W ramach zadania podejmowane będą działania skierowane do społeczności lokalnej mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat skutków używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i środków zastępczych, jak również kształtowanie postaw prozdrowotnych. Realizowane działania będą miały na celu wzmacnianie czynników chroniących i osłabienie czynników ryzyka, wzmacnianie inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży, którym celem jest zagospodarowanie wolnego czasu. W ramach zadania upowszechniane będą materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii, prowadzone edukacyjne kampanie społeczne.

Podejmowane inicjatywy będą miały na celu edukowanie, kształtowanie prawidłowych postaw i wartości, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Stosowane będą różne metody i programy uwzględniające profilaktykę uniwersalną, które będą miały na celu osłabienie wpływu czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym. Zaplanowane działania prowadzone będą w różnych środowiskach i kierowane będą zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W dalszym ciągu będą uwzględniały realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, dotyczących różnych środków uzależniających i przemocy oraz łączenie poszczególnych działań podejmowanych wobec tej populacji.

Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. Inicjowanie i wspieranie finansowe szkolnych programów profilaktycznych, warsztatów i innych form edukacyjnych o charakterze profilaktycznym.

2. Inicjowanie i wspieranie finansowe zajęć edukacyjnych dla rodziców, rad pedagogicznych i przedstawicieli innych profesji, których działalność dotyczy profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży odpowiadających standardom Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

3. Wspieranie i współorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin narażonych na działanie czynników ryzyka (alkohol, narkotyki, przemoc) oraz z rodzin prawidłowo

funkcjonujących poprzez ogłaszanie konkursów, ofert.

4. Wspieranie finansowe lokalnych imprez bezalkoholowych, rekreacyjno-sportowych takich jak: festynów rodzinnych i imprez muzycznych, wyjazdów krajoznawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako element oddziaływań profilaktycznych mających na celu promocję zdrowego stylu życia, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie tradycji rodzinnych.

5. Współudział w organizowaniu wyjazdów, imprez i spotkań rodzinnych oraz innych uroczystości

kształtujących postawy moralne bez alkoholu, narkotyków i przemocy, promujących zdrowy styl życia.

 

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

 

Celem zadania jest doskonalenie oraz kontynuowanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień.

1. Współpraca z opieką zdrowotną na terenie Gminy Czarne. Nowoczesna działalność profilaktyczna i edukacyjno-informacyjna, obejmująca: uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależniania, metody wczesnego diagnozowania w służbie opieki zdrowotnej.

2. Współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w organizowaniu wypoczynku dla dzieci ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych i z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Zadanie V: Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Burmistrzem Czarnego i innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

 

Zadanie VI: Podejmowanie interwencji wzwiązku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Współpraca z Policją i z innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady ustalającą liczbę punktów sprzedaży i zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

 

Zadanie VII: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Burmistrzem Czarnego.

Adresatami ofert z zakresu zajęć reintegracyjnych są przede wszystkim:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy,

 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021 realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych, stanowiących dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesionych przez podmioty gospodarcze w roku 2021.

 

 

Ustala się następujące stawki wynagrodzeń:

Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – ryczałt miesięczny w wysokości 450zł.

Sekretarz – ryczałt miesięczny w wysokości 450 zł.

Diety dla członków – 200 zł miesięcznie.

Stawka bazowa dla specjalistów danej profesji (wymagane wykształcenie wyższe oraz dodatkowe, wymagane szkolenia z zakresu świadczonej pomocy lub usługi terapeutycznej) 50 zł za jedną godzinę zegarową.

Pozostałe osoby (w tym zajęcia świetlicowe) – 35 zł za jedną godzinę zegarową.

 

 

 

Preliminarz wydatków związanych z realizacją Gminnego prgramu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na roku 2021

(projekt)

I. Wydatki na działalność komisji 18.000 zł

 • Ryczałt dla przewodniczącego

 • Ryczałt dla sekretarza

 • Diety dla członków komisji

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne, itd.

II. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: 5.000 zł.

 • Telefon, energia elektryczna, opał, drobne naprawy, itd.

 • Wydatki bieżące na materiały edukacyjne (książki, broszury, plakaty, i inne), materiały piśmiennicze i inne niezbędne do prowadzenia działalności w punkcie.

III. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na 2021r.

 

1. Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin: 47.000 zł

 • dyżury w punkcie,

 • prace interwencyjno-wspierające,

 • konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),

 • psychoterapia indywidualna,

 • psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

 

2. Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne. 35.000 zł

 • przeprowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych uzależnieniami lub gdzie występuje problem uzależnienia, z problemem alkoholowym w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych

 • przeprowadzenie zajęć profilaktycznych oraz wychowawczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym w świetlicach wiejskich

IV. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 44 w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 6.000 zł

 

Szkolenia prowadzone we własnym zakresie, dla przedstawicieli różnych profesji:

 • wykłady, prelekcje, treningi itp.

 • programy profilaktyczne

 

V. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych. 1.000 zł.

 • Programy edukacyjno – profilaktyczne

 • Spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej

 • Inne rekomendowane

VI. Finansowanie alternatywnych, akceptowanych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”.

 

Dokumenty do pobrania: Formularz zgłoszenia opini i uwag, oraz zarzadzenie 

Polecamy