Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Czarne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urząd Miasta i Gminy Czarne jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pewne treści opublikowane na stronie (informacje w postaci artykułów, załączniki, zdjęcia, grafiki) mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Brak audio deskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
Pojawiają się błędy w semantyce HTML.
Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Czarne posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast;
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
mapa strony;
odsłuchanie treści strony;
możliwość zmiany odstępów między znakami;
wersja tekstowa strony,
możliwość zmiany szerokości strony.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Rulski, adres poczty elektronicznej informatyk@czarne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 530767868. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Czarne posiada dwa wejścia: od ulicy Moniuszki – z przodu i z tyłu budynku od parkingu. Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi. Budynek składa się
z parteru oraz 2 pięter. Na parter i piętra prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Sekretariat zlokalizowany jest na pierwszym piętrze. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.

Polecamy