Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Czyste Powietrze

 

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 125
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 81
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 890 728,93 zł.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Punkt działa w Urzędzie Miasta       i Gminy Czarne przy ulicy Moniuszki 26, pok. Nr 27 i 28.

 

Godziny otwarcia punktu:

 • poniedziałek od godz. 700 do 1600
 • wtorek – czwartek od godz. 700 do 1500
 • piątek od godz. 700 do 1400  

po uprzednim umówieniu terminu spotkania telefonicznie

 nr telefonu: 530 767 337 , 530767 355

 

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Zadania punktu:

 

 1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
 4. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;
 5. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;
 6. wydruk i zapewnienie dostępności, przynajmniej w punkcie konsultacyjno – informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie;
 7. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji;
 8. przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;
 9. rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji np. na stronie internetowej Gminy, gazetki lokalne, bezpośrednia dystrybucja materiałów informacyjnych i inne; 
 10. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 11. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych;
 12. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu;
 13. przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie; 
 14. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;

 

 Wszystkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl

 

 

Dofinasowanie kosztów ocieplenia i wymiany źródła ogrzewania 2023

Polecamy